Uitnodiging algemene jaarvergadering Stichting Dorpsbelang Deurningen

Hierbij wil ik u namens het dagelijks bestuur van Stichting Dorpsbelang Deurningen uitnodigen voor het bijwonen van de digitale Algemene Jaarvergadering van onze Stichting.

Datum:             woensdag 14 april 2021
Locatie:                        Digitaal (Teams)
Aanvang:          19.30 uur


Agenda:
19.30 uur – 20.45 uur:   vergadering

1.         Opening
2.         Mededelingen
3.         Informatie mail d.d. 17-11-2020 m.b.t. Algemene Bestuursvergadering van 18 november 2020 (zie website SDD)
4.         Jaarverslag 2020 secretaris
5.         Financieel jaarverslag/verslag kascommissie
6.         Lopende zaken
            a) Wiefferweg
b) Verhard handbalvel
c) Sporthal
d) Woningbouwprogrammering
e) Deurningen schoon
f) Diversen Gemeente Dinkelland

7.         Bestuursverkiezing november 2020 (stemmen)

* Algemeen bestuur:      Aftredend en herkiesbaar:          dhr. C. (Clemens) Borghuis
dhr. G. (Gerben) van Hummel
benoeming tweede penningmeester:       dhr. C. (Carl) Heijne

Vacature bestuurslid en voorzitter

8.         Statutenwijziging (stemmen)
9.         Mijn Deurningen 2030
            –           Vergrijzing en ouderen
            –           Jeugd en Jongeren
            –           Duurzaamheid, Maatschappelijk vastgoed en nieuwbouw
            –           Openbare ruimte en veiligheid
            –           Recreatie, toerisme en cultuur
            –           Communicatie, onderwijs
            –           Economische bedrijvigheid
            –           Verenigingsleven

10.       Rondvraag

11.       Sluiting vergadering

Als algemeen bestuurslid van onze stichting en / of als inwoner van Deurningen hopen wij u deze avond te mogen begroeten en hopen op uw inbreng.
Mocht u nog aanvullingen op de agenda hebben, laat het ons dan weten. We zullen dan proberen de agenda aan te passen.

Aanmelden kan via info@dorpsbelangdeurningen.nl. U krijgt dan de Teams-link toegestuurd.
Wij rekenen op uw aanmelding

Tot woensdag 14 april bij de digitale vergadering!

Eventuele afmeldingen via de secretaris SDD, info@dorpsbelangdeurningen.nl

Met vriendelijke groet,
Stichting Dorpsbelang Deurningen
B. Scholten, secretaris
Eschgaarde 34 7561 BA Deurningen

Gepubliceerd door op 11-04-2021