MijnDeurningen2030

 

De Flyer

Nieuwsbrief 2

 

 

Nieuws m.b.t. #MijnDeurningen2030 van 11 maart:

Inmiddels hebben we 4 Kuieroamden gehad en de opkomst is steeds heel erg goed. Er worden veel ideeën naar voren gebracht en er worden goede discussies gevoerd. Dit biedt er veel stof om later dit jaar een visie op de toekomst van Deurningen mee samen te stellen, want de bedoeling van de Kuieroamden is dat het dna van Deurningen vast wordt gelegd: wat leeft er in het dorp en welke thema’s/onderwerpen gaan met z’n allen mee aan de slag om ons dorp toekomstbestendig te maken. We willen/kunnen we doen om het dorp voor de inwoners leefbaar te houden. Een van de speerpunten zal ook zijn om de jeugd hierin te betrekken. We merken wel dat tijdens de afgelopen Kuieroamden de jeugd wel aanwezig was, maar nog steeds een beetje schoorvoetend.

Hieronder de wijken die al geweest zijn:

 

 

 

 

 

En wat impressies van de avonden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe ontwikkelingen per 15 jan. 2018

#MijnDeurningen2030 gaat beginnen! Maandag 15 jan. goede vergadering met goede opkomst gehad met MijnDeurningen2030-comité en alle contactpersonen van de 10 wijken. Er is uitleg geweest over de inhoud van de Kuieroamd’n, wat de bedoeling is, taken van de contactpersonen, etc. Belangrijkste is, dat het project gaat leven bij de bevolking, dat mensen gaan nadenken over de toekomst van Deurningen. Tijdens de Kuieroamd’n moet duidelijk wat de inwoners vinden t.a.v. allerlei thema’s. Dit moet als het ware het dna van Deurningen worden. In de periode ná de Kuieroamd’n wordt een visie opgesteld met daaraan gekoppeld een planning voor het initiëren van activiteiten t.a.v. thema’s, die door de inwoners als belangrijk ervaren worden.
Loat oe heur’n!!!!
Er is een tweede nieuwsbrief verschenen met de wijkindeling, data van de Kuieroamd’n, etc.

 Agenda Kuieroamd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De promofilm voor MijnDeurningen2030, gemaakt m.m.v. Albert Hoekstra

De 1e Nieuwsbrief van MijnDeurningen2030

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe het begon.

Hoe ziet Deurningen er over 15 jaar uit?
Als een welvarende hechte gemeenschap of als stil en verlaten plaatsje? Zijn er dan nog genoeg jongeren die er willen wonen? Kan de school nog open blijven? Hoe zit het met ouderen, langdurig zieken of mensen met een beperking? Hoe wordt de zorg voor hen geregeld? En zijn er dan nog voorzieningen op het gebied van sport en cultuur?

De gemeente geeft aan, dit steeds minder via beleid te willen regelen. De kernen zijn niet alleen van de gemeente, maar vooral van de inwoners.
Daarom is de gemeente een initiatief gestart, om mensen in de 10 kernen van gemeente Dinkelland aan het denken te zetten over de toekomst van hun dorp/stad: MijnDinkelland2030!
In juni van dit jaar verscheen de inspiratiekrant Mijn Dinkelland 2030 met als titel “SAMEN STERK, Werken aan onze toekomst!”  Mijn Dinkelland 2030 themakrant mei 2017

Daarom vraagt de gemeente aan ons, als gemeenschap Deurningen, om actief mee te denken over de manier waarop Deurningen er volgens ons in de toekomst uit moet zien. Vervolgens wordt er gekeken wat er in de praktijk nodig is om Deurningen als kern toekomstbestendig te maken.

Status 5 nov.

Vanuit de Impulsgroep (inmiddels opgeheven) waren er een aantal initiatieven ontstaan. Het leek ons een goed idee om deze “Impulsen” te omarmen en ze als startpunt te gebruiken voor MijnDeurningen2030.
Er is een commissie opgericht om e.e.a. te begeleiden/organiseren. Deze is begin september voor het eerst bij elkaar geweest.
Uit de vergadering van 7 sept. j.l.:

Door veranderingen in de maatschappij, de vergrijzing en de bezuinigingsmaatregelen van het Rijk is het noodzakelijk dat we onze samenleving anders gaan inrichten. De Gemeente wil hier beleid op maken, maar vraagt de inwoners van de kernen om hier actief in mee te denken. Vervolgens willen de Gemeente Dinkelland  samen met de kernen kijken wat er in de praktijk nodig is om de kern toekomstbestendig te maken. Hoe houden we het leefbaar en welke keuzes moeten we daarvoor maken? Wat kunnen we daarin zelf doen en hoe kan de gemeente daarbij helpen? Iedere kern is anders, daarom gaat de gemeente niet voor een eenheidsworst, maar passen zij zich aan bij de gebruiken en gewoonten van onze leefomgeving. Dit betekent dat de aanpak per kern anders kan zijn. De contactpersoon van de gemeente die in een kern aan de slag gaat, kunt u zien als een buur(t)man of buur(t)vrouw. Iemand die weliswaar werkt voor de gemeente, maar vooral meedenkt over- en rekening houdt met onze belangen. Mw. Femke Heithuis is onze buurtvrouw.
In 2015 hebben buurt bijeenkomsten plaatsgevonden en van daaruit is de Impulsgroep aan het werk gegaan waaruit diverse werkgroepen voortkwamen. Deze trajecten sluiten aan bij ‘Mijn Deurningen 2030’.

Introductie SESAM Academie (Albert Bouwmeester en Henk Veurman)
De gemeente faciliteert in het traject ‘Mijn Deurningen 2030’. Er zijn organisaties die ondersteunen in begeleiding in dit traject en wij zijn op deze manier in contact gekomen met de SESAM Academie. Zij bieden denkkracht, praktische tips, methodische ondersteuning en coaching aan initiatieven die in het teken staan van het gezamenlijk belang van het dorp of de wijk: denk aan leefbaarheid, voorzieningen of bijvoorbeeld een lange termijn visie.
De heren Albert Bouwmeester en Henk Veurman zullen ons dan ook ondersteunen.

In week 45 is er een flyer mijndeurningen2030 bij het Klöpke gevoegd  en in week 46 zal de eerste nieuwsbrief verschijnen.